Prateća dokumentacija je vrlo važan dio prostora za igru, od projektiranja pa sve do kraja vijeka uporabe.

Za svako igralište (igraonicu) potrebno je posjedovati i čuvati najmanje slijedeće:

- dokumentacija koju mora isporučiti proizvođač

1. Izjava o sukladnosti sa zahtjevima odgovarajućih hrvatskih norma (za igrališta i igraonice HRN EN 1176:2008 i HRN EN 1177:2008)

2. Certifikati o ispitivanju

3. Detaljne upute na hrvatskom jeziku za: montažu (ugradnju), upotrebu i održavanje (uključujući popis rezervnih dijelova s kataloškim brojevima za narudžbu, preporučene intervale pregleda i održavanja)

4. Garantni list

5. Ostala potrebna dokumentacija

 - dokumentacija koju mora čuvati vlasnik

1. Izvještaj o prvom post instalacijskom pregledu

2. Plan pregleda i održavanja za svako igralište

3. Zapise o stručnom usavršavanju djelatnika

4. Izvještaje o periodičkim pregledima (godišnji, operativni)

5. Check-liste s rutinskih pregleda

6. Dnevnik pregleda i održavanja

7. Zapise o nesrećama

8. Znakove na igralištu, oznake na igralima

9. Procedure za postupanje u izvanrednim situacijama

10. Ostala potrebna dokumentacija (vezano za prostor i sl.)

O poslovnom subjektu

Centar za kvalitetu i sigurnost d.o.o. za usluge

II. Trokut 3, 10020 Zagreb

Žiro račun IBAN: HR4424840081107596773 kod RBA banke

OIB: HR41233406306

MBS: 4502345

Direktor: Marinko Kramarić

Osnivački kapital: 20.000 kn

Osnovna djelatnost: 7120 Tehničko ispitivanje i analiza

Kontakt

mob. 091-2273 266

email

kvaliteta.sigurnost(at)gmail.com

Ured